15

Na schůzích předsedů samospráv se velmi živě diskutovalo

V minulých částech seriálu Z historie Krušnohoru jsme se zabývali "převratnými" lety 1993 až 1995 z pohledu nové legislativy. Toto období je zajímavé i z pohledu jednání předsedů samospráv, kteří se na svých schůzích scházeli v restauraci Luna (mostecká oblast) a v restauraci Pod Lesem nebo v zasedací místnosti městského úřadu (litvínovská oblast), Ze zápisů těchto jednání i přiložených prezenčních listin vyplývá, že účast na schůzích byla velmi solidní a mnohdy se vášnivě diskutovalo o jednotlivých problémech.

DISKUSE PŘEDSEDŮ SAMOSPRÁV

Jedna ze zajímavých porad předsedů samospráv se uskutečnila dne 23. března 1994 v mostecké restauraci Luna. Důležitým bodem jednání zde bylo instalování vodoměrů se závazným termínem do záři 1994.
V diskusi vystoupilo několik předsedů samospráv s názorem, že je nutné žádat výměnu vodárenských domovních vodoměrů vzhledem k tomu, že jsou starší než pět let. Z odpovědi členů představenstva vyplynulo, že podle názoru odborníků není v tomto případě rozhodující stáři vodoměrů; ale cejch. Dále v diskusi padl návrh člena představenstva Račiče na osazení domu plynovými kotelnami. Rozpoutal dlouhou a bouřlivou debatu, jejímž výsledkem byl odklad konečného rozhodnutí v této věci. Předseda samosprávy Milan Okrouhlý se zajímal o podílové vlastnictví v případě prádelny, která stojí mimo vlastní objekt, Čestmír Pail se ptal na vlastnictví pozemků (podle výpisu z evidence nemovitostí ovšem SBD Krušnohor žádný pozemek přímo nevlastnilo).

KRITIKA NEPŘEHLEDNÝCH VÝSTUPŮ HOSPODAŘENÍ

Opakovaně - a jak se později ukázalo, oprávněně - byl vznášen dotaz na nepřehledné počítačové výstupy hospodaření družstva. Paní Bartoňková a pan Kadlec navrhovali jejich "předělání na srozumitelnou formu". Hlavní ekonom Ing. Svatoslav Kožíšek tento návrh "obešel" tvrzením, že "transformace na jinou formu by byla finančně i personálně náročná". "Zatím půjdeme cestou podrobnějších výkladů stávajících tiskopisů," uklidňoval předsedy ekonom Kožíšek.
Předseda Češpiva dále v diskusi kritizoval, že nejsou likvidovány pojistné události za druhé pololetí roku 1993, což předseda družstva Vladimír Frank odůvodňoval tím, že není s pojišťovnou podepsána smlouva, jejíž podmínkou je paradoxně právě likvidace všech pojistných událostí roku 1993 (?!).

PŘEDSEDOVÉ Z LITVÍNOVSKA JEDNALI POD LESEM

Diskutovalo se i na poradě předsedů samospráv litvínovské oblasti v restauraci pod Lesem dne 16. ledna 1995. Hlavní slovo zde měla "silná" delegace členů představenstva a vedoucích pracovníků správy družstva (V. Frank, J. Koula, S. Kožíšek, J. Trykar, J. Oulíková, B. Krajíček). Ta mimo jiné žádala předsedy samospráv, aby pomohli přesvědčit družstevníky o výhodnosti placení nájmu sporožirovými účty. Z rozsáhlé diskuse však vyplynulo jen málo závěrů. Doporučeny byly možnosti zřízení sporožira u dalších dvou bankovních domů, dohodnuto bylo zpracování směrnice SBD Krušnohor týkající se placení a způsobu stanovení dílčích plateb. V závěru se diskutující shodli na problému, s nímž se družstvo potýká dodnes. Doporučili - bohužel dosud aktuální postup - "zesílení sankcí vůči neplatičům nájemného".