14

Rozbor hospodaření nabídl i ohlédnutí za minulostí družstva

V minulé části seriálu dějin Stavebního bytového družstva Krušnohor jsme se vrátili do nedávné. minulosti, do roku 1994, kdy byl přijat dlouho očekávaný nový bytový zákon, Krušnohor se v tomto roce potýkal také s "organizačními" problémy, což vyvrcholilo v nutnost opakovat jednání nejvyššího orgánu družstva, shromáždění delegátů. Podrobného rozboru hospodaření Krušnohoru, po němž delegáti dlouho "volali", se nakonec dočkali. Pod materiálem s datem 18. 5. 1995 je podepsán hlavní ekonom SBD Krušnohor Ing. Svatoslav Kožíšek. Bez zajímavosti není oddíl: "Stručná charakteristika SBD Krušnohor", kterou materiál obsahuje. Přinášíme ji v plném znění.

CHARAKTERlSTlKA V KOMPLEXNÍM DRUŽSTEVNÍM MATERlÁLU

Stavební bytové družstvo Krušnohor vzniklo v roce 1975 sloučením několika menších celků (Krušnohor byl však tehdy právním nástupcem družstva, založeného už roku 1967 - pozn. autora) a provádělo bytovou výstavbu a provoz bytových objektů v celém okrese Most. První objekty byly postaveny v roce 1962 (??? - pozn. autora) jako občanská výstavba, zhruba od roku 1980 byla družstevní výstavba na Mostecku prováděna téměř výlučně tzv. stabilizační výstavbou. Tak se sice podařilo vystavět velké množství bytů a stabilizovat pracovníky, ale na druhé straně byl oslaben nebo neexistuje skutečný vlastnický vztah družstevníků k objektu, který užívají.
SBD postupně dosáhlo počtu 6 657 bytů ve třech lokalitách: Most, Litvínov, Meziboří, a to v poměrně soustředěných územních celcích. Od roku 1990 neprovádí SBD výstavbu a po přivatizaci 36-ti rodinných domků v Litvínově - Chudeřině na konci roku 1993 je družstevní bytový fond 6 621 bytových jednotek. Průměrné stáří objektů, které byly postaveny jako víceposchoďové většinou použitím panelové technologie, je přibližně dvanáct let. Mimo bytové objekty vlastní družstvo v centru Mostu v .ulici Československé armády větší objekt, využívaný pro správní a údržbářské účely, a dále je pronajímán dalším uživatelům.
OPRAVY A ÚDRŽBA
Celkový objem oprav a údržby bytového fondu v roce 1994 byl vyjádřen částkou 12 283 000 korun. Vlastní údržba se na údržbě družstevního bytového fondu podílela pouze z patnácti procent (1 909 000 korun), naopak téměř pětaosmdesátiprocentní byl podíl dodavatelů. Údržbářské středisko Krušnohoru provedlo opravy v ceně 1 247 000 korun, drobný materiál pro svépomocnou údržbu v rámci jednotlivých samospráv stál celkem 655 000 korun. "Z uvedeného přehledu je patrné, že se podařilo zastavit nepříznivý vývoj, který nastal po roce 1990 jak vlivem růstu cen, tak nutnosti montáží bytových vodoměrů, omezením vlastní údržby na minimum a v neposlední řadě neuváženým prováděním oprav některými samosprávami," hodnotí trendy v této oblasti Svatoslav Kožíšek v materiálu o rozboru hospodaření.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Rozpoložkovaný hospodářský výsledek podle středisek v roce 1994 činil v případě samospráv plus 6 272 000 korun, ostatní střediska zůstala v minusu. V případě údržby se jednalo o minus 419 tisíc, správy minus 767 tisíc, budovy .ul. ČSA minus 920 tisíc a MTZ minus 225 tisíc.
Analýza hodnotí hospodaření takto: "Samosprávy celkem vykazují zisk, který se tvoří nižším čerpáním fondu údržby, než je jeho . tvorba, a dále nižším čerpáním některých pevných položek nájemného, například elektrické energie. Tento vývoj tvorby a čerpání fondu údržby je nutné udržet. A to jak z hlediska budoucího vývoje cen, tak s ohledem na postupné stárnutí bytového fondu a tím vyvolané potřeby větších oprav.
Údržba vykazuje ztrátu, jež je způsobena nízkou hodinovou zúčtovací mzdou. Výkony střediska údržby byly l 247 tisíc, z toho materiál 447 tisíc korun. Práce za HZS, která je 90 Kč, představovaly 807 tisíc korun. Tato ztráta bude rozúčtována samosprávám v poměru, v jakém údržba pro ně pracovala." .