7

Na cestě k větší samostatnosti

Podzimní Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor se uskutečnilo 13. prosince 1988 v kavárně Luna za řízení člena představenstva družstva Josefa Dragouna. Ze zprávy mandátové komise přednesené Čestmírem Pailem vyplynulo, že na shromáždění bylo přítomno 113 delegátů z 141 pozvaných, tedy 84,17 procent.

NOVÝ ZÁKON, NÁVRH NOVÝCH STANOV

Pozitivně byl hodnocen nový zákon o družstevnictví platný od 1. července 1988, který řešil i otázky stavebních bytových družstev. Na základě tohoto zákona byl vypracován návrh nových stanov SBD Krušnohor. Komentář k nim přednesl člen představenstva Ing. Jiří Koula. Jak uvedl, cílem úprav stanov bylo posílení samostatnosti a demokracie. Přípravě stanov se věnovala zvláštní komise pracující při představenstvu družstva, jejich návrh však byl zaslán k projednání i samosprávám a byl projednán také na poradách předsedů samospráv. Například bylo navrženo prodloužení lhůt konání jednotlivých schůzí.

DLUŽNÉ NÁJEMNÉ - ČTYŘI STA PADESÁT TISÍC

Předseda představenstva Ing. Vladimír Frank označil ve své zprávě o činnosti za hlavní činnost SBD Krušnohor údržbu bytového fondu a dostavbu budovy pro správu a.údržbu družstva. Krušnohor převzal v roce 1988 "v celkem dobré kvalitě" 430 nových bytů . Dále zajistil kabelizaci televizního příjmu, kterou provedl mostecký Dehor, a také servisní služby na opravy televizních antén a rozvodů.
Ekonomický úsek se podle předsedy potýkal s velkou fluktuací zaměstnanců, nicméně jeho výkonnost podstatně zlepšila výpočetní technika. Ta začala být plně využívána až v tomto roce.
Již před jedenácti lety se družstvo potýkalo s neplacením nájemného. Dlužné nájemné činilo tehdy 450 tisíc korun československých a bylo v plném rozsahu vymáháno prostřednictvím soudních žalob. "Vše je zažalováno," praví se doslova ve strohém zápisu z jednáni tohoto Shromáždění delegátů.

O ÚKLIDU A O VRTAČKÁCH

Široká diskuse se rozpoutala nad tím, zda by jednotlivé samosprávy družstva měly mít vlastní vrtačky. Zapojil se do ní za samosprávu 59 i současný člen představenstva Krušnohoru Arnošt Ševčik, který upozornil, že některé samosprávy vrtačky mají. Zástupce samosprávy 37 se připojil s tvrzením, že půjčovné za vrtačku je drahé.
Diskusi nad vrtačkami ukončil až v závěru předseda Frank. "Točivé stroje může mít samospráva, ve které je profesionální pracovník družstva, protože družstvo za něho stejně odpovídá," konstatoval. Pokud by těmito stroji byly vybaveny všechny samosprávy, družstvo by se nemohlo ani tehdy zbavit odpovědnosti za jejich provoz a případná rizika. "Proto s tím nesouhlasíme. Bude se hledat další řešení," uzavřel Frank. Zástupce samosprávy číslo 50 přednesl připomínky k připravovaným novým stanovám družstva. Doporučil doplnit článek 10 o povinnost družstevníků provádět úklid společných prostor a rovněž článek 49. Zde navrhoval deklarovat povinnost provádět ve spolupráci s investorem kvalitní přejímku bytů a ve spolupráci se samosprávami přebírat byty od družstevníků, kteří je uvolňují. Rovněž žádal tvrdší postihy pro neplatiče nájemného.

UPRAVENY ÚŘEDNÍ HODINY

Předseda Frank ve své závěrečné řeči obeznámil delegáty mimo jiné i s úpravou úředních hodin družstva s platnosti od 1.ledna 1989. V pondělí byly úřední hodiny "po celý den", tedy po celou pracovní dobu, ve středu pak do 17 hodin. Čtvrtek byl vyhrazen pro schůze představenstva nebo podobné příležitosti a jednání. Na nutnost, aby v úředních hodinách byli na družstvu přítomni jeho funkcionáři, poukázal předtím v diskusi delegát Lehnert (za samosprávu 23). Usnesení Shromáždění delegátů bylo přijato 109 hlasy přítomných, proti hlasovali čtyři družstevníci.