6

Budovalo se "středisko" v ulici ČSA

ZEMŘEL KAREL POLOCH

V srpnu 1987 zemřel dlouholetý člen představenstva i jeho bývalý předseda JUDr. Ing. Karel Poloch. Jeho památku připomněl v úvodu svého vystoupení na shromáždění delegátů konaném dne 1. prosince 1987 předseda představenstva SBD Krušnohor Ing. Vladimír Frank. Delegáti Polochovu památku uctili tak, že povstali. Frank ve svém vystoupení dále poukázal na skutečnost, že se zcela nepodařilo zlepšit práci samospráv a zvýšit aktivitu členů družstva, což byly úkoly určené minulým výročním shromážděním delegátů. V oblasti hospodaření, které mělo být vyrovnané, uvedl, že nebude splněn plán pracovníků ve středisku údržby, "kde je vyšší fluktuace z důvodu nižších platových křivek".

NOVÉ STŘEDISKO

Předseda Frank hovořil rovněž o výstavbě nového střediska v ulici Čs. armády (současná budova správy družstva) s tím, že termín dokončení jeho výstavby - prosinec 1988 - bude dodržen. Část střediska měla být schopna k nastěhování už v měsíci červnu 1988. Ing. Vladimír Frank, který byl delegátem Krušnohoru na 5. sjezdu Českého svazu bytových družstev (ČSBD) konaném v Kladně, seznámil delegáty podrobně s průběhem a závěry tohoto sjezdu. Informoval také o návrhu nového zákona o výrobním, bytovém a spotřebním družstevnictví. Nové stanovy Krušnohoru měly být vydány do konce roku 1988, už na základě zmiňovaného nového zákona. Sestaven byl pořadník na přidělení bytů pro období let 1988 až 89, a to pro "obvody" Most a Litvínov "podle délky členství v SBD a podle naléhavosti bytové potřeby". Pořadník na přidělení garáží již sestavován nebyl, protože družstvo nové garáže nestaví a uvolněné garáže budou přidělovány podle seznamu a doporučení samospráv. Rozhodnutím shromáždění delegátů byly mimo jiné zřízeny nové samosprávy - SA 72 pro obytné domy Bl, B2, B3 (819, 820, 821) s 96 bytovými jednotkami, SA 73 pro obytný dům 710 v Mostě s 96 bytovými jednotkami, SA 74 pro obytný dům 711 v Mostč s 64 bytovými jednotkami a konečně SA 75 pro obytné domy 712 a 713 s 96 bytovými jednotkami.

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Další výroční shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor se konalo dne 19. května 1988. Pro následující čtyřleté období zvolilo shromáždění delegátů jedenáctičlenné představenstvo družstva ve složení Ing. Vladimír Frank, Jan Janovský, Ing. Jiří Koula, Čestmír Pail, Ing. František Pohanka, Josef Trykar a Ladislav Soumar (všichni z Mostu), Josef Dragoun a Jan Lev (oba z Litvínova), Josef Svědínek a Milan Poživil (oba z Janova). Novými členy představenstva se stali Milan Poživil a Ladislav Soumar, kteří nahradili bývalého předsedu JUDr. Ing. Karla Polocha a Vladimíra Suchardu. Na ustavující schůzi představenstva byl znovu zvolen jeho předsedou Ing. Vladimír Frank, posty místopředsedů zaujali nově dosavadní členové představenstva Jan Lev a Jan Janovský. Příslušné změny byly na základě návrhu SBD Krušnohor opět zaneseny do podnikového rejstříku vedeného u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Stalo se tak 27. června 1988. Členy kontrolní komise (jejíž mandát měl být rovněž pro léta 1988-92) se stali Ing. Karel Hladký, Ing. Ludmila Moozová, Ing. Josef Novák, Emilie Rohanová a Ing. Milan Zázvorka (všichni z Mostu), Zdeněk Bžoch a Marie Hošová (oba z Litvínova).

ODMĚNY

Finanční odměny schválené výročním shromážděním delegátů pamatovaly na představenstvo družstva (celkem 12 tisíci korunami československými), kontrolní komisi (13 tisíci korunami), funkcionáře samospráv (38 825 korunami) a vedoucí pracovníky družstva (43 421 korunou).

ZVYŠUJÍCÍ SE POČET BYTŮ

Na výročním shromáždění delegátů v květnu 1988 byla předložena také statistika týkající se zvyšujícího se počtu bytů SBD Krušnohor. Na konci roku 1984 spravoval Krušnohor 3 644 byty, na konci roku 1985 4 572 byty, na konci roku 1986 4 924 byty a k 31. prosinci 1987 už to bylo 5 457 bytů. Náklady najeden byt v oblasti údržby a oprav činily v roce 1985 v průměru 547 korun, roku 1986 741 korunu a v roce I 987 815 korun. Družstvo zaměstnávalo v roce 1984 32 pracovníky (z toho 23 technicko-hospodářské), v roce 1985 42 pracovníky (27 THP), roku 1986 46 pracovníků (28 THP) a v roce 1987 49 pracovníků, z toho 33 v technicko-hospodářských funkcích.