4

Patnáct čestných uznání z "kraje"

Lednové zasedání představenstva Krušnohoru řešilo i návrhy na čestná uznání krajského výboru ČSBD. Představenstvo schválilo hned patnáct návrhů na čestné uznání z řad funkcionářů a pracovníků družstva. Figurovala mezi nimi i velmi známá jména Jana Lva, ing. Jiřího Kouly, Josefa Dragouna nebo ing. Rudolfa Mooze. Dalším dvaceti funkcionářům a členům družstva udělilo čestné uznání přímo představenstvo Krušnohoru.

HOSPODAŘENÍ

Představenstvo schválilo také účetní uzávěrku za rok 1983. Hospodářský výsledek správy družstva činil 177 tisíc korun, z nichž bylo 170 tisíc přiděleno do základního fondu a zbylých 7 tisíc do fondu politického. Přebytek hospodaření samospráv ve výši 642 tisíc byl použit pro dotaci základních fondů samospráv. Naproti tomu schodky samospráv, u nichž nedošlo ještě k osídlení, ponechalo družstvo "v neutrálním středisku k rozdělení z výsledku roku 1984". Předsedou Frank Shromáždění delegátů Družstevní výstavba byla značně uniformní (na obrázku sídliště Janov) v roce 1984 zvolilo novým předsedou SBD Krušnohor ing. Vladimíra Franka. Rozloučení s dosavadním předsedou dr. ing. Karlem Polochem proběhlo na slavnostním zasedání rozšířeného představenstva družstva v salonku restaurace sportovní haly. Poloch zde přednesl referát s názvem Dvacet pět let družstevnictví v okrese Most. O koncepci a rozvoji družstevnictví v okrese Most však už hovořil nový předseda Frank. Rozloučení proběhlo v duchu doby. "Zástupce ROH správního aparátu seznámila přítomné s předáním poukazu na výběrovou rekreaci dr. ing. Polochovi jako ocenění jeho dlouholeté obětavé práce," zaznamenávají anály. Karel Poloch zůstal nadále členem představenstva.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Podzimní shromáždění delegátů proběhlo 20. listopadu 1984. Zprávu o činnosti družstva přednesl předseda představenstva ing. Vladimír Frank, který rovněž zhodnotil práci aparátu Krušnohoru, a to vesměs kladně. Předseda SA 17 Svědínek podrobně informoval o problémech své samosprávy, která musela řešit problém tepla v bloku G a také otázku šířících se mravenců. "Hubení je drahé a neúčinné," bylo konstatováno. Shromáždění delegátů byli přítomni 134 delegáti ze 159 pozvaných.