1

Cílem bylo levné bydlení

První bytová sdružení v českých zemích vznikala již na konci osmdesátých let minulého století. Jejich cílem bylo zabezpečit levné bydlení. Legislativně vznik těchto družstev umožnil tzv. sdružovací zákon, který rakouská říšská rada přijala v roce 1873. Roku 1909 vznikla také první společná organizace bytových družstev.

V období první republiky československý stát některými zákony značně podpořil a příznivě ovlivnil vývoj stavebních a bytových družstev. Tato družstva měla tehdy stavovský charakter. Kromě vlastní péče o bydlení se prvorepubliková družstva starala i o kulturní činnost a společenský život svých členů. Během 2. světové války mnohá družstva zanikla nebo nevyvíjela činnost.

Po osvobození začala znovu pracovat bytová družstva založená před válkou, následně vznikala i družstva nová. Podíl bytového družstevnictví na bytové výstavbě postupně rostl, koncem šedesátých let činil už 53 procenta. To je také období, ve kterém bylo založeno Stavební bytové družstvo Krušnohor, respektive jeho předchůdci.

ZALOŽENÍ

Ustavující členská schůze "Stavebního bytového družstva pracovníků SHR - dolu Ležáky, n.p., v Mostě" se uskutečnila 3. listopadu 1967. Schůze svým usnesením pro zanesení v podnikovém rejstříku navrhla, aby se sídlem družstva stal Most. ustanovila ručení nejvýše částkou nepřesahující jednu desetinu zůstatkové hodnoty

členského podílu a volila pětičlenné představenstvo. Prvním předsedou představenstva družstva se stal Ing. Jaroslav Altman, místopředsedou Miloslav Tatíček, oba z Mostu. V představenstvu dále zasedli Dr. Karel Cígler z Meziboří, Ing. Josef Vlček z Duchcova a Ing. Karel Dittrich z Mostu. Přijaty byly rovněž první stanovy. Ustavení tohoto družstva bylo v průběhu listopadu schváleno tehdejší Ústřední radou družstev v Praze a Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeského kraje v Ústí nad Labem. Dne 5. prosince 1967 bylo družstvo Okresním soudem v Ústí nad Labem zapsáno do podnikového rejstříku.

Prakticky současně, členskou schůzí z 13. listopadu 1967, bylo založeno "Stavební bytové družstvo pracovníků Dolů Vítězného února, Most". Jeho představenstvo mohlo mít podle stanov od tří do patnácti členů, zvoleno však bylo jako osmičlenné. Předsedou se stal Přemysl Vonka z Teplic, místopředsedou Evžen Gall z Loučné a dalšími členy představenstva Boris Brudna z Oseka, Jaroslav Příhoda z Lomu, Milan Okrouhlý z Loun, Milan Mertl z Litvínova, Stanislav Miléř z Hamru a jediný mostečan, Jiří Dlouhý. Také toto družstvo bylo ústeckým okresním soudem zapsáno do podnikového rejstříku, a to 1. prosince 1967.

Právě toto družstvo je právním předchůdcem Krušnohoru, jehož oficiální historie se tedy datuje od 1. prosince 1967. Uvedené datum je v rámci dnešní legislativy chápáno jako den zápisu SBD Krušnohor do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

STANOVY

První stanovy deklarují základní cíl činnosti družstva, provádění bytové výstavby. Dalšími cíli pak jsou údržba družstevního bytového majetku a "zvyšování kultury bydlení", výstavba garáží "svépomocí". Kromě těchto činností a s nimi spojených služeb nemohlo družstvo provozovat "jinou hospodářskou činnost". Svým členům mělo družstvo přidělovat byty "podle naléhavosti jejich bytové potřeby".

Zápisné do družstva tehdy činilo 100 korun čs. Zároveň musel uchazeč o členství předložit potvrzení Státní spořitelny o tom, že u ní složil na vkladní knížku část podílu a že dispozice s tímto vkladem je vázána "na přivolení družstva". Tato část podílu činila u bytu o jedné místnosti 2500, o dvou místnostech 3800, o třech místnostech 4800, o čtyřech a více obytných místnostech pak 5800 Kčs. V případě garáží činila povinná část podílu, který bylo nutno složit, 3000 korun.

PRVNÍ PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Na schůzi 16. června 1969 byly provedeny doplňovací volby do představenstva Stavebního bytového družstva pracovníků Dolů Vítězného února, Most (zvoleno bylo devět nových členů představenstva). Členská schůze odvolala čtyři členy, tedy polovinu z dosavadního představenstva z roku 1967 včetně předsedy Přemysla Vonky a místopředsedy Evžena Galla. Nové doplněné představenstvo mělo tedy toto složení: Ing. Jaroslav Hubáček, Milan Okrouhlý. Ing. Jiří Stejskal, Milan Mertl, Zdeněk Bělina, František Bogol, Vladislav Matyáš, Werner Verštát, Václav Lehký, Josef Spilka, Ivo Kučera, Stanislav Miléř a Jaroslav Příhoda.

Předsedou představenstva se stal Ing. Jaroslav Hubáček, místopředsedou Milan Okrouhlý, jednatelem Ing. Jiří Stejskal a hospodářem Milan Mertl. Pro zajímavost, pro hospodáře družstva byla ustanovena měsíční odměna ve výši 600 korun československých.

SLOUČENÍ

Mezníkem se stal rok 1975, kdy byla sloučena obě výše uvedená podniková družstva (Ležáky a Vítězný únor) plus SBD sdružených závodů v Mostě a SBD zaměstnanců národního podniku DVIL Komořany. Družstvo neslo nadále jediný název - Stavební bytové družstvo pracovníků Dolů Vítězného února.