Dokumenty
Jedná se o písemnosti se strukturou danou směrnicí systému řízení "Řízení dokumentace".
Dokumenty jsou rozděleny do čtyř základních stupňů:
1. stupeň - Stanovy družstva, Volební a jednací řád
2. stupeň - Příručka jakosti a environmentu
3. stupeň - Směrnice systému řízení, Směrnice ostatní, Registry
4. stupeň - Řády družstva, Pravidla družstva, Manuály družstva, Mapy procesů
Ostatní dokumenty

Dokumenty 1. stupně
               
Stanovy družstva             
ST-01/2017
Stanovy Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
Vzorové stanovy pro Společenství Vlastníků Jednotek ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
                 
Volební a jednací řád            
VR-01/2003
Volební řád pro volbu členů představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Krušnohor na shromáždění delegátů ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
VR-02/2007
Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
VR-03/2004
Jednací řád Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
VR-04/2006
Jednací řád pro jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
A    
                 
Dokumenty 2. stupně
                 
Příručka jakosti a environmentu            
PJE-01/2017
Příručka jakosti a environmentu ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Popis systému managementu jakosti a environmentu. Popisuje dokumentované postupy a vzájemné působení mezi procesy.
                 
Dokumenty 3. stupně
                 
Směrnice systému řízení            
SR-01/2005
Řízení dokumentace ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Stanovuje postupy pro řízení všech používaných interních a externích dokumentů v družstvu. Řízená interní dokumentace je před vydání řádně posouzena, schválena a autorizována. Dokumentace je pravidelně revidována, je zajišťována identifikace změn a aktuálnost dokumentů.
SR-02/2005
Řízení záznamů ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Stanovuje vytváření a udržování záznamů pro poskytnutí důkazu o shodě s požadavky systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu.
SR-03/2005
Řízení interního auditu ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   V plánovaných intervalech se provádí interní audity, aby bylo zjištěno, zda integrovaný systém je správně zaveden a efektivně uplatňován a udržován a zda vyhovuje požadavkům na integrovaný systém, požadavkům a plánovaným činnostem družstva.
SR-04/2005
Opatření k nápravě a prevenci ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Stanovuje postupy k provádění preventivních a nápravných opatření k vyloučení možného nebo opakovaného výskytu neshod nebo k zamezení snížení jakosti poskytovaných služeb či zhoršení životního prostředí.
SR-05/2005
Řízení registru rizik ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Určuje a kontroluje ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí. Aspekty jsou popsány v Registru aspektů. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány. Tento postup popisuje směrnice Řízení registru rizik.
                 
Směrnice ostatní            
SO-01/2016
Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-02/2017
Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-03/2014
Směrnice pro vymáhání pohledávek za úhrady nájemného a úhrady nákladů spojených s užíváním družstevního bytu, bytu ve vlastnictví a bytu družstva. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-04/2014
Směrnice pro použití „rezervního a havarijního fondu“. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-05/2014
Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-06/2019
Směrnice o pronájmu nebytových prostor v objektech družstva ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-07/2005
Směrnice pro provádění stavebních úprav v bytě ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A nbsp;  
SO-08/2005
Směrnice pro provádění změn počtu osob bydlících v bytě. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-09/2015
Komplexní směrnice vnitropodnikových směrnic k vedení účetnictví družstva. ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-10/2016
Úřední správa samosprávy, společenství vlastníků ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-11/1999
Neoprávněné odběry elektrické energie ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-12/2002
Směrnice pro provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-13/2005
Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-14/2001
Směrnice pro zřízení opravných položek na nedobytné pohledávky ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Platnost dokumentu byla ukončena
SO-15/2018
Směrnice o ochraně osobních údajů ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-16/2002
Směrnice ke konání voleb do Shromáždění delegátů ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A Platnost dokumentu byla ukončena SD 06/2016
SO-17/2005
Směrnice pro vyřizování stížností a podání ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-18/2011
Směrnice pro manipulační a správní poplatky, příspěvky na správu družstva ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A   Dokument zrušen rozhodnutím představenstva ze dne 2.2.2015
SO-19/2014
Směrnice o nájemném z bytu ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-20/2015
Směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
SO-21/2019
Tvorba ekonomického nájemného a střediskové rozdělení výnosu z tohoto nájemného ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
                 
Registry            
RE-01/2017
Registr závazných povinností ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
RE-02/2017
Registr environmentálních aspektů ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
RE-03/2017
Registr procesů ÚVKŘJE Ano dokumentační
místo
A    
                 
Dokumenty 4. stupně
                 
Řády družstva            
RD-01/2015
Organizační řád Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-02/2014
Pracovní řád Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-03/2010
Podpisový řád ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-04/2005
Spisový a skartační řád ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-05/2015
Provozní řád informačního systému ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-06/2011
Domovní řád ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-07/2005
Domovní řád pro domy sociálního bydlení ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Platnost dokumentu byla ukončena
RD-08/2005
Provozní řád mycí rampy ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-09/2005
Provozní řád rampy ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-10/2005
Provozní řád parkoviště ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-11/2005
Provozní řád garáží ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-12/2005
Požární řád pro domy sociálního bydlení ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Platnost dokumentu byla ukončena
RD-13/2005
Provozní řád DVS ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Platnost dokumentu byla ukončena
RD-14/2005
Požární evakuační řád pro domy sociálního bydlení ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Platnost dokumentu byla ukončena
RD-15/2005
Požární a evakuační řád pro správní budovu SBD Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-16/2005
Požární řád garáží ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-17/2005
Havarijní řád mycí rampy ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
RD-18/2005
Požární a evakuační řád pro úsek tepelného hospodářství SBD Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Dokument zrušen rozhodnutím představenstva ze dne 31.3.2014
RD-19/2007
Požární a evakuační řád pro pobočku Litvínov Stavebního bytového družstva Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační místo S 5    
RD-20/2010
Provozní řád plynové kotelny ÚŘ Ano dokumentační místo S 5    
                 
Pravidla družstva            
PR-01/2005
Pravidla pro vymáhání a úpravy poplatků z prodlení a úroků z prodlení za dlužné nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Platnost dokumentu byla ukončena
PR-02/2010
Pravidla pro úhradu poplatků spojených s převodem družstevního bytu do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. v aktuálním znění ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-03/2018
Pravidla pro používání mobilních telefonů ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-04/2005
Pravidla pro realizaci datových rozvodů v objektech SBD Krušnohor ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-05/2005
Pravidla pro vyúčtování provozu vozidel správy ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Příloha č. 1 ve formátu XLT
PR-06/2017
Pravidla pro zadávání, průběh a vyhodnocování vnitřních neveřejných výběrových řízení ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-07/2005
Pravidla pro průběh kontrolních šetření a vztah kontrolní komise k pracovníkům družstva ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-08/2005
Pravidla pro drobný nákup předsedů samospráv, společenství vlastníků ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-09/2005
Pravidla pro hodnocení dodavatele ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-10/2005
Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců pro THP ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-11/2006
Pravidla pro školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přezkušování ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-12/2007
Pravidla pro umořování dluhů při zaplacení ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-13/2011
Pravidla pro kamerový systém SA, SV ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5   Zkomprimované přílohy ve formátu DOC:
PR-14/2018
Pravidla pro zpracování a evidenci pošty ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5  
PR-15/2010
Pravidla pro přístup k datové schránce ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
PR-16/2010
Pravidla na povinnou součinnost třetí osobou ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
                 
Manuály družstva            
MD-01/2018
Manuál na zapůjčení členských spisů ÚŘ Ano dokumentační
místo
S 5    
                 
Mapy procesů            
MP-01/2018
Evidence a změna předsedy DV SA/SV ÚVKŘJE Ano dokumentační místo A    
MP-02/2018
Evidence a změna dalších údajů domů ÚVKŘJE Ano dokumentační místo A    
                 
Ostatní dokumenty
Seznam normativních dokumentů SMJ a SEM - - - - -  
Seznam normativních dokumentů TÚ - - - - -  
Seznam ostatní externí dokumentace - - - - -