Družstvo už má předsedu a místopředsedu představenstva

« Z představenstva SBD Krušnohor »

a místopředsedu představenstva. Po mnoha marných pokusech o uskutečnění jednání představenstva se jednání, které řádně svolal Ing. Klíma na 7.6.2021, opravdu uskutečnilo. Na předcházející jednání představenstva, které řádně svolal Ing. Klíma na 27.5.2021, ale ani na jednání, které svolal sám pan Gomboš, tedy 27.5. (identické datum jako u Ing. Klímy), 31.5., 1.6, 2.6., 3.6. a 4.6.2021 se pánové Gomboš a Klimeš opět nedostavili, pánové Hokr, Klíma a Koranda na ně čekali marně.

Pan Ing. Klíma svolal tedy další jednání na 7.6.2021. Na tento termín se konečně sešlo pět členů představenstva. Na počátku při schvalování programu jednání navrhl řídící přidat do programu bod jednání, a to jmenování dvou členů představenstva do plného počtu sedmi členů podle článku 72, odstavec 6 stanov družstva, což představenstvo schválilo. Pan Gomboš navrhl panu Klimešovi, že odejdou. Jednání představenstva dále probíhalo, byť ve velice vzrušené atmosféře, a tak bylo schváleno nejen jmenování dvou chybějících členů představenstva, pánů Arnošta Ševčíka a Ing. Ivo Paďourka, ale byl zvolen i předseda představenstva Ing. Petr Klíma a místopředseda představenstva Ing. Roman Hokr. Poté pánové Gomboš a Klimeš odešli.

Další jednání PD bylo svoláno předsedou PD Ing. Klímou na 16.6.2021 a pánové Gomboš a Klimeš se opět nedostavili, bojkot jednání představenstva tak z jejich strany bohužel pokračuje. Je to pochopitelně škoda, protože se na jednání krom jiného domluvila všechna pravidla pro organizaci a průběh dalších jednání, zejména harmonogram, distribuce podkladových materiálů a zápisů z představenstva, funkcionář PD pro styk se zaměstnanci družstva, a také základní body jednání, které se budou projednávat na následujícím jednání dne 23.6.2021. Přítomní členové představenstva byli také seznámeni s rozhodnutím krajského soudu, který zapsal zvoleného předsedu a místopředsedu, ale nezapsal dva jmenované členy představenstva, protože stále probíhá odvolání pana Štrombacha proti soudnímu jmenování pánů Ševčíka a Ryby členy představenstva. Představenstvo bylo informováno, že pánové Gomboš s Klimešem zaslali pracovní výtky řediteli Rybovi. Představenstvo konstatovalo, že se jedná o zlovolný individuální akt pánů Gomboše a Klimeše, oba autoři nejsou oprávněni takovéto výtky zasílat. Představenstvo se řediteli správy družstva za chování pánů Gomboše a Klimeše omluvilo. Současně představenstvo konstatovalo, že v souladu s pracovní smlouvou ředitele a předpisy družstva dává úkoly řediteli správy pouze představenstvo družstva prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy představenstva, nebo pověřeného člena představenstva, což pánové Gomboš a Klimeš nebyli a ani nejsou. Dále PD odsouhlasilo smlouvu a auditorskou společností.

Jednání představenstva se pánové Gomboš a Klimeš tedy moc neúčastní, a tak si to asi pan Gomboš kompenzuje svoláváním jakýchsi demonstrací. Ta třetí měla probíhat přímo v hale družstva. Nikdo nepřišel, a tak se pan Gomboš přesunul do sousední restaurace a zde čekal. Údajně dorazili tři jeho příznivci, a poté také jeden z předsedů domovního výboru SVJ z Janova, který bydlí v bloku, jenž byl již téměř odsouzen k zániku stejně jako předtím bloky F1, F2, D2, D3, C atd. Několik vlastníků se ale dohodlo s družstvem, že se tento dům pokusí společně zachránit a začali na tom intenzivně pracovat. Veliký kus práce odvedl právě zmiňovaný předseda DV SVJ. No a tento pán využil plánované demonstrace a zašel si za panem Gombošem a chtěl, aby mu sdělil, jaké má úmysly s družstvem, jaké má postoje a vize, a jak si vlastně představuje další vývoj družstva. A pan Gomboš mu údajně odpověděl, že on žádné vize nemá a jeho jedinou vizí je odstranit Rybu, ten musí pryč. Na to mu předseda janovského SVJ odpověděl, že to je asi trochu málo.

A my jenom dodáváme – svůj postoj k družstvu, k jeho pracovníkům a funkcionářům pan Gomboš svým jednáním předvádí vlastně dnes a denně. Žaloby nestačíme ani počítat, vždyť panu Gombošovi v současnosti asistují již tři právní kanceláře z Prahy, které žalují úplně vše. Naše články v médiích, naše postupy a kroky na družstvu, naší korespondenci s delegáty, naše podklady pro předsedy SA a SVJ… V takové situaci pak nabídka jednoho z Gombošovo právníků, že chce „pomoci družstvu vyjít z krize a najít cestu k jeho stabilizaci“ vyznívá dosti nepatřičně. Naše družstvo v krizi není, byť by ho v ní někteří velice rádi viděli, a je i přes bojkoty či podivné aktivity skupinky lidí kolem pana Gomboše dostatečně silné a stabilní.


V Mostě dne 21.6.2021