Zásady zpracování osobních údajů
ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor

(tyto zásady platí přiměřeně i pro Společenství vlastníků, které jsou ve správě Stavebního bytového družstva Krušnohor, nebo je Stavební bytové družstvo Krušnohor statutárním orgánem Společenství vlastníků)

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor (dále jen družstvo), abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Zásady zpracování osobních údajů v družstvu představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, funkcionářů a zaměstnanců družstva či externích spolupracovníků družstva se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

Co se o osobních údajích dozvíte?

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci SBD

Informace o správci – zpracovateli osobních údajů:
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Krušnohor
Sídlo: Most, Čs. armády 1766, PSČ 434 01
IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 204

Informace o odpovědné osobě:
Osoba odpovědná: Monika Kordíková
vedoucí úseku vnitřní kontroly, řízení jakosti a environmentu
E-mail: vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz
Tel.: 476 146 103

Účely zpracování vašich osobních údajů v družstvu a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb, které poskytujeme. Služby poskytujeme jako správce pro členy bytového družstva a jako zpracovatel pro Společenství vlastníků (dále jen SVJ). Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby nebo podpisu smlouvy.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

Pokud nebude osobní údaj nutný pro některý z výše uvedených důvodů sdělen, není možné poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které je osobní údaj potřebný.

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme na právních základech vyplývajících z dodržování zejména následujících zákonů:

Oprávněné zájmy družstva pro zpracování vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak družstva, tak jednotlivých SVJ a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

Kategorie osobních údajů, které družstvo zpracovává

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Ostatní údaje a údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které služby družstva využíváte, které jste si sjednali a jak je využíváte (např. opravy, požadavky a žádosti, CIS, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace).

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu jsou na straně družstva zpracovávány pouze v rámci specifických služeb, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci družstva. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech družstva, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky družstva a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme a požadujeme záruky, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět výhradně na základě smluv.

Družstvo v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

Doba, po kterou údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy a dále spisový a skartační řád družstva.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje v dostupné evidenci nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů z dostupné evidence.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás družstvo zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi družstvu poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit písemně v sídle družstva, nebo na pobočce Litvínov či využít ověřitelnou elektronickou komunikaci – výhradně datová schránka nebo certifikovaný elektronický podpis.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail s elektronicky podepsanou přílohou, datovou schránku, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111

Dokument je platný od 25.5.2018